دانلود دفترچه راهنمای لباسشویی دوو

دانلود دفترچه راهنمای لباسشویی دوو

قبل از استفاده از ماشین لباس شویی دوو لطفا کمی وقت بزارید و دفترچه راهنمای دستگاهتان

را به طور کامل مطالعه کنید.با این که استفاده از لباسشویی آسان به نظر می رسد

اما ممکن است از برخی قابلیت های دستگاهتان با خبر نباشید ،

پس حتما دفترچه راهنمای فارسی دستگاهتان را بخوانید. اگر بنا به دلایلی دفترچه را گم کرده اید

در ادامه با ما همراه باشید که در این پست از سایت لوازم خانگی برای شما دفترچه راهنمای مخصوص لباسشویی دوو را به رایگان برای شما قرار دادیم

دوو یکی از برند های محبوب در زمینه لوازم خانگی می باشد که امروز فروش ان نیز در کشور عزیزمون ایران

به دلیل کیفیت بالای ساخت محصولات بالا می باشد و مورد پسند زوج ها می باشد که برای منزلشان

از این ماشین های لباسشویی استفاده میکنند پس حتما به دفترچه آن نیز نیازمند خواهند بود.

بخشی از راهنمای این کتاب: (برطرف کردن لکه ها)

ﻟﮑﻪ ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺎد و ﺳﺨﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﺎ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﮑﻪ ﺑﺮيِ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن، ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﺒﺰه را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ

،ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً از آب وﻟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛

آب داغ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪن ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ را ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﻮع ﻟﮑﻪ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ، ﻧﻮع ﻟﺒﺎس

و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻟﺒﺎس رﻧﮓ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﮑﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﺑﺴﺮد ﯾﺎ وﻟﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ از ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﻟﺒﺎس را ﺧﺮاب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﮑﻪ ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد

و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ، ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ اي ﺑﺎ دﺳﺖ،

اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي ﮔﻮﺷﻪ اي از ﻟﺒﺎس اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.(از ﮔﻮﺷﻪ ﻟﮑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﺪ،

ﺑﺎ اﯾﻦ روش از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺪور ﻟﮑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد).

دانلود دفترچه با لینک مستقیم

دانلود دفترچه راهنمای لباسشویی دوو

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X